Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

OPPPR_51 ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny

ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001438

1.5.2020 - 30.6.2023

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU - PRŮBĚH REALIZACE

KA1 - vytvoření školního plánu multikulturní výchovy

V rámci klíčové aktivity bude ve škole zmapován stav inkluzivních činností a zda vedou k vytyčeným cílům v ŠVP. Využity budou metody dotazníkového šetření mezi personálem a žáky, fokusní skupiny mezi zaměstnanci a SWOT analýza aktivit. Zároveň bude rozpracováno naplňování klíčových kompetencí pracovníků (plán DVPP) i žáků související s demokratickým klimatem a multikulturní výchovou. Zhodnoceno bude také materiální vybavení školy a spolupráce napříč stupni vzdělávání a externími subjekty. Mapování bude probíhat pod vedením odborných průvodců, kteří budou dohlížet na přípravu, sběr a vyhodnocování dat, které budou reflektovány formou dodatků k ŠVP. Tento výstup bude vznikat v prvním školním roce realizace, následně bude ověřován a jeho aktualizované verze vejdou v platnost pro následující školní roky.

ŠVP 2020
dodatek k ŠVP 2021

KA2 - Rozvoj demokratické kultury - vedení školy

Posilování demokratické kultury v jakékoliv organizaci obecně je potřeba nastavit jako systémovou záležitost, proto je plánováno zapojení managementu školy, který bude dle dostupných analýz a mapování potřeb (viz KA1) rozhodovat o úpravách souvisejících dokumentů a nastavení procesů napříč strukturou základní i mateřské školy. Pod vedením odborného průvodce pak budou zjišťovány další informace nad rámec aktivit v KA1, jako jsou strukturované rozhovory, analýza stávajících dokumentů, workshopy atd. s cílem posílit demokratickou kulturu v základní i mateřské škole. Tyto činnosti budou probíhat napříč školními roky a budou završeny výjezdními pracovními semináři pod vedením odborného průvodce, jejichž výstupem budou aktualizované plány práce s celým pedagogickým sborem, třídními učiteli, koordinátory žákovského parlamentu i externími organizacemi, které mohou nově nastavované procesy podpořit. Vyhodnocení změn bude průběžné, ale ve školním roce 2021/2022 budou pak nově nastavené procesy finálně zaneseny do relevantních dokumentů a bude s nimi na pedagogických radách seznamován celý pedagogický sbor a zaměstnanci školy. V souladu s výstupy této KA pak budou navázány aktivity v KA3 pro pedagogický sbor.

KA3 - rozvoj demokratické kultury - pedagogický sbor

Za podpory vedení školy a odborných průvodců, bude v první polovině projektu stěžejní část aktivit realizována pro pedagogický sbor, aby byl minimalizován a adresován případný nesoulad s nově nastavovanými procesy. Stěžejní část bude probíhat v prvním roce realizace a v dalších fázích budou probíhat pravidelná setkání a školení dle aktuálních individuálních potřeb v souladu s nastavením demokratických procesů v KA2. K tomu bude zapojen odborný průvodce, který bude se sborem pravidelně pracovat.

Paralelně s tímto procesem, bude probíhat vzdělávání, výjezdy a setkání ke zvýšení kompetencí pedagogického sboru. 

KA4 - Rozvoj demokratické kultury - žáci

V souladu s přípravou pedagogického sboru na inovaci a prohloubení demokratických principů ve škole jsou plánovány následující aktivity pro žáky a děti:

a) inovace a setkávání žákovského parlamentu pro 1. a 2. stupeň
b) výjezdové aktivity k podpoře demokratického myšlení a budování kompetencí
c) zážitkové aktivity a kurzy pro žáky
d) tmelení třídních kolektivů
e) neformální setkávání žáků k podpoře občanství a demokratické kultury pod vedením odborného pracovníka

KA5 - Rozvoj demokratické kultury - rodiče

Posílení demokratické kultury musí zahrnovat i ostatní nepřímé aktéry v dané komunitě a tou jsou pro školu bezesporu rodiče a širší rodina. Pokud by se kultura školy zásadně změnila oproti prostředí v rodině, působilo by to negativně jak na vztah rodičů ke škole, tak na efektivitu změn ve školní prostředí. Je tedy nutné zapojit rodiče do plánovaných změn a umožnit jim najít svůj způsob, jakým se mohou k nově nastavovaným procesům vyjádřit, být vyslyšeni a být s nově nastavenými procesy v souladu.

Rodiče tedy budou do projektu zapojeni následovně:

a) projektové dny - "Profesní kroniky"
b) podpůrná skupina pro rodiče - "Čaj po čtvrté"

KA6 - Rozvoj demokratické kultury - práce s komunitou

S ohledem na plánované změny je nutné reflektovat místo školy jako nedílné součásti komunity. V projektu je tedy počítáno s otevřením prostředí školy veřejnosti, která bude moci s pracovníky i žáky diskutovat a poznávat hodnoty i vize školy. Akce pro veřejnost tedy budou silně provázané se všemi předchozími aktivitami. Žáci se budou značnou měrou pod vedením proškolených pedagogů podílet na organizaci a přípravě jednotlivých aktivit včetně doprovodného programu tak, aby byly sledovány demokratické participace pod záštitou žákovského parlamentu.

Plánovány jsou následující aktivity:

a) imatrikulace prvňáčků
b) rozlučka deváťáků
c) jarmarky a zahradní slavnosti
d) mezinárodní projekty
e) školní konference
f) oslavy a zábavné akce