Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ ŠKOLY

 

Zástupkyně ředitelky školy pro speciální pedagogiku -  Mgr. Denisa Horáčková

email: horackova@zskdolum.cz

telefon: +420 778 707 150


 Činnosti:

vytváří roční plán práce ŠPP a týmu speciálních pedagogů
komunikuje se spolupracujícími organizacemi  - Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
svolává chůzky s asistenty pedagoga
seznamuje kolegy s legislativními změnami v oblasti speciální pedagogiky
věnuje se výkaznictví a zavádění podpůrných opatření u žáků
provádí hospitační činnosti ve třídách 
metodicky vede zápisy do 1. ročníku
monitoruje žáky s doporučeními, vyhodnocuje úspěšnost zavedených opatření
konzultuje a věnuje se poradenství se zákonnými zástupci
zajištění péči o žáky cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
spolupracuje s vedoucí mateřské školy Dolinka a společně zajišťují péči o předškoláky
vede tým asistentů pedagoga
vede evidenci a vyhodnocování zkušebních pobytů žáků se ŠMP
poradenství v oblasti speciální pedagogiky pro pedagogy
ochrana ososbních materiálů žáků
v případě distanční výuky vede a monitoruje práci speciálních pedagogů a asistentů pedagoga, aby péče o žáky se specifiky nebyla přerušena

 

Speciální pedagožka - Miroslava Šímová (speciální pedagogika)

email: simova@zskdolum.cz


 Činnosti speciálního pedagoga na škole:

eviduje doporučená podpůrná opatření
objednává pomůcky z obasti speciální pedagogiky
spolupráce na dni otevřených dveří pro budoucí 1. třídy
spolupodílí se na pedagogické diagnostice při zkušebních pobytech žáků
vyhodnocuje podpůrná opatření (PO)
zastupuje ZŘŠ pro speciální pedagogiku v komunikaci s rodiči a spolupracujícími organizacemi
informuje vedoucí vychovatelku školní družiny ohledně specifik žáků s podpůrnými opatřeními (PO) v družině
vede asistenty pedagoga při mimoškolní činnosti se žáky

 


Speciální pedagožka - Mgr. Bc. Anna Valová (speciální pedagogika)

email: valova@zskdolum.cz


 Činnosti speciálního pedagoga na škole:

nápravné činnosti skupinek žáků
spolupracuje se speciálními pedagogy při výběru a nákupu pomůcek
instruuje pedagogy a asistenty pedagoga v  práci s pomůckami ke konkrétním žákům do konkrétních tříd
vede a eviduje účastníky kroužku předškoláků – Škola nanečisto
spracovává materiály pro pedagogicko-psychologické poradny (PPP)


Sociální pedagožka - Bc. Andrea LeGarrec 

Činnosti sociální pedagožky na škole:

Plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální poradenství
Zabývá se působením veškerého sociálního prostředí na žáka.
Řeší zařazení žáků do dotačních programů (obědy pro děti, příspěvky na ŠVP apod.)

Termín konzultace se všemi odborníky vždy domlouvejte předem prostřednictvím mailu.

 

Dokumenty ke stažení: