Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

        INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

                                aktualizace informací dne 27.12.2022
     

Zápis do 1. tříd základní školy proběhne v pavilonu základní školy U Domu služeb 1837/9, Praha 4 - Modřany, a to ve dnech:

18. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin a 19. 4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin

Předpokládaný počet prvních tříd: 2 třídy (cca 48 žáků)

Předpokládáme běžný zápis dětí do 1.ročníku za jejich přítomnosti.


Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků: 1. 3. 2023 v 8:15 u hlavního vchodu pavilonu (U Domu služeb 1837/9) a 2. 3. 2023 v 16:30 online pod odkazem, který zveřejníme zde. Místnost Google Meet bude otevřena již od 16:00 pro vyřešení technických obtíží volejte 725 529 717, Anna Kobrová. Pro připojení je třeba mít zřízený účet Gmail. Návod, jak si účet aktivovat najdete zde.

 Škola nanečisto: únor - březen 2023


Dílny pro budoucí prvňáčky: 

10. 5. 2023 Výtvarná dílna

17. 5. 2023 Pohybová dílna

24. 5. 2023 Hrátky s angličtinou (přesunuto z původního termínu)

 


Imatrikulace přijatých prvňáčků a třídní schůzky zákonných zástupců: 21.6.2023


Prezentace pro rodiče budoucích prvňáčků: Prezentace školy, Nebojte se do 1. třídy


Vážení rodiče,

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou zákonní zástupci povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v roce, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit (§ 36, odst. 4). 

 

ŘÁDNÝ TERMÍN NÁSTUPU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: dítě narozené od 1.9. 2016 do 31. 8. 2017 - dítě jde k zápisu poprvé

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 3.4. do 19.4.), po vyplnění si prosím stáhněte přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu
 • rodný list 
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

NÁSTUP POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PO ODKLADU:  Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu. V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné škole, doloží jeho zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu školní docházky. Dítě narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku - zde vyplníte formulář  (odkaz bude funkční od 3.4. do 19.4.), po vyplnění si prosím stáhněte přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu
 • rodný list 
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován
 • rozhodnutí o povolení odkladu z loňského roku (stačí kopie)

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE: Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. 

Dítě narozené od 1. 9. 2017 nejpozději do 30. 6. 2018

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku - zde vyplníte formulář  (odkaz bude funkční od 3.4. do 19.4.), po vyplnění si prosím stáhněte přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu
 • rodný list 
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

- pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

 • ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, případně SPC) 

 Toto doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

 

- pro děti narozené od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

 • ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, případně SPC)
 • ORIGINÁL doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra)

 Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROKdítě narozené od 1.9. 2016 do 31. 8. 2017 - dítě jde poprvé k zápisu

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku s vyplněním, že žádáte pro své dítě odklad - zde vyplníte formulář  (odkaz bude funkční od 3.4. do 19.4.), po vyplnění si prosím stáhněte žádost o přijetí, vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu
 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí s žádostí o odklad (je součástí žádosti o přijetí).
 • rodný list 
 • doklad totožnosti zákonného zástupce
 • v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován
 • ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) k odkladu povinné školní docházky
 • ORIGINÁL doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra), nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

 V případě, že nemáte potřebná doporučení, lze je doplnit dodatečně, nejpozději do 2.5.2023, v ostatních případech kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Bc. Annu Kobrovou, kobrova@zskdolum.cz, 725 529 717.

Zveřejnění výsledků proběhne vzdáleným přístupem na webových stránkách naší školy a na dveřích a plotu hlavní budovy školy do 16.5.2023. 

 

Dle § 36 a násl. Správního řádu má účastník:

- právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí

- právo vyjádřit v řízení své stanovisko

- vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci

- právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu za cenu obvyklou

 Nahlížení do spisu je možné v úterý 2.5.2023 od 8:30 do 12:30 ve vrátnici školy hlavní budovy (U Domu služeb 29/2).


Prosíme všechny zákonné zástupce, aby v případě přijetí na více základních škol urychleně informovali ty školy, na které VAŠE DÍTĚ NEBUDE NASTUPOVAT a uvolnili tak místo dalším zájemcům. V našem případě zasílejte informaci na mailovou adresu kobrova@zskdolum.cz 


V případě dalších dotazů týkajících se zápisů a organizace akcí pro budoucí prvňáčky se obracejte na zástupkyni ředitelky Mgr. Bc. Annu Kobrovou, kobrova@zskdolum.cz, 725 529 717.


Informace a kritéria pro přijetí do 1. ročníku - 

Seznam spádových ulic naší školy - zde

Zápis do 1. třídy – nejčastější dotazy

V jakém věku se dítě musí dostavit k zápisu poprvé?

K zápisu musí přijít všechny děti, které v příslušném roce, kdy se zápis koná, dovrší k 31. 8. šesti let věku.


Jaké dokumenty jsou potřeba k zápisu?

Přihlášku, rodný list a doklad totožnosti zákonného zástupce.


Může přijít k zápisu i dítě, kterému k 31. 8. příslušného roku nebude ještě 6 let?

Ano, ale je potřeba, aby zákonní zástupci dítěte přiložili k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení, že je dítě zralé zahájit povinnou školní docházku.


Musíme vyplňovat i žádost o přijetí dítěte, pokud budeme chtít žádat o odklad školní docházky?

Jedná se o dvě nezávislá řízení. Aby mohl ředitel odložit školní docházku, musí proběhnout přijímací řízení a dítě musí být do školy přijato.


Co je potřeba doložit k odkladu školní docházky?

Zákonní zástupci dítěte doručí škole 6.4. nebo 7.4. příslušného roku vyplněnou žádost o přijetí, žádost o odklad, a do 30.4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.


Musím žádat znovu o přijetí, když už dítě mělo odklad školní docházky?

Ano, jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.


Může mít dítě dva odklady?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden řádný odklad školní docházky.

V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok - viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.


Mohu své dítě zapsat na více škol?

Pokud zákonní zástupci zapíší dítě na více škol, neporušují tím zásadním způsobem žádný zákon, ale výrazně tímto jednáním komplikují přijímací řízení jednotlivých škol. Je správné, pokud je dítě přijato na školu, kterou zákonní zástupci preferují, oznámit písemně ostatním školám, kde je dítě také přijato, že na příslušnou školu nenastoupí. Vyhnete se tak dalším komplikacím, kdy je přijaté dítě vedeno v evidenci více škol, a pokud 1. září nenastoupí do některé z nich, bude daná škola vyžadovat řádné omluvení absence.


Musím se po odkladu školní docházky dostavit opět k zápisu na tutéž školu jako poprvé?

Nemusíte. K zápisu po odkladu školní docházky se můžete dostavit na kteroukoli základní školu.


Musím dítě zapsat na spádovou školu?

Nemusíte. Příslušnou školu si můžete vybrat.


Co mám dělat, pokud není dítě na vybranou základní školu přijato?

Kontaktujte svou spádovou školu, která je ze zákona povinna Vaše dítě přijmout, pokud bude mít ještě volnou kapacitu.