Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

OPPPR_37 VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN

Vybudování odborných učeben ZŠ K Dolům

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000991

1.7.2020 - 31.12.2020

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Realizací projektu došlo k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90. let minulého století neodpovídala současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna je vybavena pro výuku 24 žáků a dále je vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. 

ZŠ K Dolům měla zastaralou a nevyhovující učebna přírodních věd (určená pro výuku Fyziky, Chemie a Přírodovědy). Učebna neodpovídala požadavkům na výuku, nebyla tedy vhodná pro moderní přístup k výuce přírodních věd. Zastaralé a malé vybavení učebny neumožňovaly ve větší míře zapojit do výuky badatelský přístup, prakticky procvičovat a ověřovat postupy ve výuce a více "vtáhnout" žáky do výuky. Ve výuce jazyků pak projekt řešil problém absence specializované učebny pro moderní výuku jazyků se zapojením nových technologií a postupů. Projekt tedy řešil modernizaci vybavení školy, respektive odborných učeben tak, aby výuka odpovídala moderní době a práce s žáky byla v souladu nejen s moderními technologiemi, ale především umožnila dětem zprostředkovat zajímavé pojetí výuky, včetně možnosti pracovat individuálně i ve skupinách na projektech odrážejících pokroky vědy.

Při stávajícím systému financování škol a omezeným rozpočtům, nebylo možné modernizaci učeben provést z vlastních zdrojů, či zdrojů zřizovatele. Tento problém projekt, financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR, vyřešil.

Nové učebny umožní soustředit se na individualizaci výuky podle pokroků žáků s možností vkládat do výuky více vstupů (video, audio, úryvky filmů) od rodilých mluvčích, výrazně rozšíří možnosti interaktivní výuky, v přírodovědné učebně bude pomocí moderních prostředků dětem umožněna praktická realizace projektů a pokusů, které jim přiblíží probíranou látku.

Cílem projektu bylo vytvořit moderní učebnu přírodních věd a multimediální učebnu pro výuku jazyků. Učebna přírodních věd bude určena pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu, odpovídající požadavkům dnešní doby učebnu bude možné využít i pro výuku dalších předmětů. Žáci budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Měřicí systémy poskytují uživatelům kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Tyto kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, přírodopisu, chemie, nebo environmentální výchovy. Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřicích sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Řešení je navíc doplněno interaktivní tabulí.

Moderní jazyková (multimediální) učebna bude sloužit k výuce jazyků dle požadavků na moderní výuku jazyků. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků. Digitální svět nabízí učitelům možnosti, o kterých se jim dříve ani nesnilo. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení je navíc doplněno interaktivní tabulí. Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači. Řešení nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem a mnoho dalšího. 

Realizací projektu získají učitelé odborných předmětů kvalitní výukové prostory vybavené moderními technologiemi a pracovními pomůckami pro výuku dle nejnovějších trendů a postupů. Předpokládáme, že dojde ke zvýšení zájmu samotných žáků o studium přírodovědných oborů. Výuka v nových prostorách přispěje k rozvoji klíčových kompetencí, na které mají dané obory přímou návaznost. K rozvoji kompetencí dojde především díky práci v moderním prostředí s nejnovějším vybavením a pomůckami, které umožňují mj. také aktivní zapojování studentů do výuky, což je u zmíněných předmětů nezbytnou součástí kvalitní výuky.

Současný trh práce vykazuje velmi vysoké nároky na vzdělání a schopnosti absolventů. Proto je zapotřebí podporovat vzdělání a zájem o studium žáků na všech stupních vzdělání. Realizací projektu dojde ke zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných, jazykových a technických oborů. Kvalitnější výukové možnosti výrazně ovlivní jejich budoucí studium a tím dojde také k posílení jejich budoucího postavení na trhu práce.

Škola realizací projektu pružně reaguje na vývoj a potřeby současného trhu práce a má za cíl co nejlépe připravit své žáky pro jejich budoucnost.

FOTOGALERIE