Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Školní vzdělávací program

V loňském školním roce proběhly drobné změny v oblasti školního vzdělávacího programu (ŠVP) a od 1.9.2023 máme aktualizovaný školní vzdělávací program.

Naše škola se zaměřuje především na komplexní rozvoj jedince a jeho uplatnění v dnešní společnosti, a to jak z hlediska vědomostního, tak především z hlediska osobnostního a sociálního. Od 1. - 9. ročníku probíhají ve všech třídách třídnické hodiny zaměřené na mezilidské vztahy, komunikaci, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe a druhých, kreativitu a iniciativu, řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí, komunikaci citů, interpersonální a sociální empatii, asertivitu, zvládání agresivity a soutěživosti, sebeovládání, řešení konfliktů, reálné a zobrazené vzory, prosociální chování v osobních vztazích aj. Dále zařazujeme každoročně adaptační pobyty s přespáním ve škole za účelem stmelování a poznávání kolektivu.

Od 4. do 9.ročníku mají žáci informatiku se základy programování. K výuce využíváme stavebnice VEX 123 a VEX IQ.

V 7.ročníku žáci dochází na svět práce a informatiku do Akademie řemesel Praha - Střední školy technické, kde mají možnost seznámit se s mnoha zajímavými technikami rukodělných činností, mechanikou a robotikou.

Od 1. ročníku nabízíme žákům výuku anglického jazyka. Od 8. třídy si žáci vybírají druhý cizí jazyk z nabídky vždy dvou jazyků dle personálně-organizačních možností školy (italský, španělský, ruský nebo německý).

Součástí ukončení vzdělávání v 9. ročníku je ročníková práce. Téma práce si žák volí dle typu střední školy, na kterou se hlásí a lze ji tedy začlenit do portfolia u přijímacích zkoušek. Hlavním cílem ročníkové práce je naučit žáky využívat získané znalosti a dovednosti, vhodně doplňovat učivo základní školy a připravit žáky na ústní přijímací zkoušky či pohovory vedoucí k přijetí na střední školu. Ročníková práce propojuje předměty český jazyk, informatika, svět práce, třídnická hodina a předmět odpovídající oborovému zaměření.

 

Náš nový školní vzdělávací program si můžete prohlédnout na vyžádání u vedení školy? kobrova@zskdolum.cz