Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


MOTTO: Zatímco my se snažíme děti poučit o všech životních záhadách, děti nás učí, co vlastně znamená život. (Schwindtová)

Vážení rodiče, vítáme Vaše děti i Vás v novém školním roce. Vašim dětem přejeme úspěšný start, pokroky ve škole a kolem sebe hodně kamarádů.

Provoz školní družiny:
ranní ŠD:
6.30 - 8.00
odpolední ŠD:
11.35 - 17.00
vyzvedávání žáků ze školní družiny:
do 14.00 hod. a od 15.00 - 17.00 hod.
Společné družinové aktivity (pobyty venku na zahradě, vycházky, plánované akce, sportovní vyžití).
14.00 - 15.00

       

Přihlášku školní družiny je třeba vyplnit prostřednictvím formuláře zde a následně vytištěnou a podepsanou doručit do školy.

Telefonický kontakt na ŠD:  722 933 324

 Školní družina je určena především žákům 1. až 4. ročníku. 

Zákonný zástupce vyplní dítěti zápisový lístek (dále jen ZL). Změny příchodu/odchodu žáka oproti uvedení na ZL je nutné psát na tzv. odchodový lístek, který předá žák (rodič) do ŠD s uvedením data, jména žáka, času příchodu/odchodu a podpisem rodičů.

 

Příklad: Dne 10.9.2017 Jan Novák odchází ze ŠD v 15.00 hod. (sám, s babičkou), v tuto dobu přebírá zákonný zástupce za své dítě plnou zodpovědnost. Podpis rodičů (čitelně).

 

Telefonická oznámení a emaily nelze v žádném případě z bezpečnostních důvodů akceptovat! 

 

Zákonný zástupce je povinen seznámit se s vnitřním řádem ŠD, který je k dispozici v dokumentech ŠD ke stažení.

 

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD: od 11:40 do 14:00 a od 15:00 do 17:00. Opakované pozdní vyzvedávání dětí reší odbor sociální péče a policie. Prosíme rodiče, aby dodržovali časy vyzvedávání dětí.

Upozorňujeme, že v době od 14.00 do 15.00 hod probíhají v ŠD výchovně vzdělávací a sportovní aktivity. V tuto dobu není děti možné vyzvedávat. V tuto dobu bude uzamčena hlavní brána do areálu školy.

V době, kdy probíhá činnost ŠD, nelze s ohledem na bezpečnost dětí podávat jakékoliv informace. Je potřeba domluvit si schůzku e-mailem.

  

Při nevyzvednutí Vašeho dítěte se postupuje následovně:

Rodič je telefonicky vyrozuměn o situaci, ihned informujeme vedení školy. V případě opakovaného nevyzvednutí hlásíme situaci na odbor sociální péče o děti a mládež a na policii ČR. Aby podobná situace nenastala, je možné do ZL doplnit, že dítě může odejít, v případě výše uvedeném , samostatně v 17.00 hod. a rodič přebírá veškerou zodpovědnost za své dítě.

  

Z hygienických a bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby nevstupovali do prostor školy. 

 

Úhrada úplaty za ŠD: výše úplaty činí 300,- Kč/měsíc. Úplata bude prováděna bezhotovostně – bankovním převodem nebo složenkou - na účet školy. Č. ú. 69953379/0800. VS bude přidělen po odevzdání zápisového lístku.

 

Úplata je vybírána 2x ročně:

              září – prosinec – tj. 1200,- Kč za žáka uhradit do konce září

              leden – červen – tj. 1800,- Kč za žáka uhradit do konce ledna  

                 

Prosíme přinést: 

Prosíme, aby děti měly na převlečení do ŠD věci pohodlné a OZNAČENÉ. Na odpoledne je potřeba mít malou svačinu (ovoce, zelenina) a dostatek tekutin. Ve družině platí zákaz kofeinových nápojů ( coca- cola , kofola, atd.)  a energy drinků. Pitný režim v ŠD je zajištěn vodou z vodovodu, dítě však musí mít vlastní lahvičku či kelímek.

První týden prosíme o donesení : papírových kapesníčků jednotlivě balených, papírových kapesníčků v krabičce, balení měkkých bonbónů, papírové utěrky na ruce, balení papírů velikost A4

Školní jídelna (dále jen ŠJ) – přihlášky a odhlášky v ZŠ T. G. Masaryka, tel. 241 773 744 u vedoucí ŠJ paní Procházkové. Přihlášení nebo odhlášení obědů provádí zákonný zástupce nejpozději ráno do 8.00 daného dne na www.strava.cz

 První den nepřítomnosti dítěte je možné odebrat jídlo do donesené nádoby v době 11.45 – 12.15 hod.

 

Kroužky - kroužky budou probíhat podle pravidel daných aktuální epidemiologickou situací. Jejich nabídka bude zveřejňována postupně během první poloviny září.