Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

O2 Chytrá škola aneb bezpečně v digitálním světě 2020

PROJEKT O2 Chytrá škola aneb bezpečně v digitálním světě

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v ČR.

Naše škola byla jako jedna ze 74 škol do grantové výzvy v roce 2020/21 zapojena.
Více info o programu viz www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Díky úspěšné podpoře grantu, budou moci jak naše děti, učitelé tak i rodiče, využívat širokou nabídku materiálů, který portál nabízí, dále bude prostřednictvím Poradenského pracoviště školy a partnerů, zrealizováno několik přednášek a workshopů, těšit se můžete i na další doprovodné aktivity.

To vše od října 2020 do června 2021.

Fotogalerie

Závěrečná zpráva

OP PPR_37 - Vybudování odborných učeben ZŠ K Dolům

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000991

1.7.2020 - 31.12.2020

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Realizací projektu dojde k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90.let minulého století, neodpovídá současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna bude vybavena pro výuku 24 žáků. Dále bude vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. V současné době škola specializovanou jazykovou učebnou nedisponuje, výuka probíhá v běžných třídách, či IT učebně. Realizace projektu umožní pedagogům zahrnout do výuky moderní postupy a způsoby výuky.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu

OP PPR_51 aneb ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001438

1.5.2020 - 30.6.2022

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Od 1.5.2020 realizujeme v naší škole projekt "ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny" s tématikou demokracie a multikulturality.

Projekt je zaměřen na posílení demokratické kultury v ZŠ a MŠ K Dolům, Praha 12. Během projektu bude zdokonaleno žákovské zapojení do rozhodovacích procesů školy tak, aby bylo posíleno inkluzivní klima. Aktivity jsou zaměřeny komplexně a průřezově na všechny aktéry, kteří do těchto procesů zasahují, nebo je ovlivňují i nepřímo tak, aby škola byla bezpečným a vstřícným místem pro stále více heterogenní skupiny žáků, kteří do ní přicházejí.

Cílovou skupinou projektu jsou jak žáci tak pedagogové naší školy, nezapomínáme ale ani na okruh nejbližších přátel školy v rámci naší vize komunitní školy.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu

EDIESON 2020


LETOS NETRADIČNĚ - EDIESON 2020 T.: 24.-28.2.2020

Multikulturní projekt, specifický návštěvou zahraničních hostů ve škole. I letos se můžeme těšit na realizaci množství přednášek z nejrůznějších koutů světa.

- Slavnostní zahájení 24.2.2020 v 9.00 ve velké tělocvičně

- Setkávání se s hosty a jejich prezentacemi dle harmonogramu

- Tradiční již 6.ročník Modřanské zábavy, s přednáškami a živou kapelou The Basketles - začínáme v 17.00 ve velké tělocvičně - pozvánka zde

- Jaké země budou letos prezentovány?
ALŽÍR, BELGIE, ITÁLIE, IRSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, USA

O2 Chytrá škola aneb bezpečně v digitálním světě 2019

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v ČR.
Naše škola byla jako jedna ze 69 škol do grantové výzvy v roce 2019/20 zapojena.
Více info o programu viz www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Díky úspěšné podpoře grantu, budou moci jak naše děti, učitelé tak i rodiče, využívat širokou nabídku materiálů, který portál nabízí, dále bude prostřednictvím Poradenského pracoviště školy a partnerů, zrealizováno několik přednášek a workshopů, těšit se můžete i na další doprovodné aktivity.

To vše od října 2019 do června 2020.

Fotogalerie

OP PPR_49 - SPOLU SVĚTEM

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001462 

1.10.2019 - 31.12.2021

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

Od 1.10.2019 realizujeme v naší škole projekt s multikulturní tématikou "Spolu světem", který navazuje na úspěšně proběhlý projekt OPPPR_28 "Škola pro všechny".

Cílem realizace projektu je orientace žáků naší ZŠ v kulturních odlišnostech jednotlivých skupin obyvatel. Kompetence získané díky projektu napomohou žákům uvědomit si pestrost, kterou nám odlišné kultury přinášejí, ale zároveň i dopady, kterými obohacují kulturu v oblasti střední Evropy.

Cílovou skupinou projektu jsou jak žáci tak pedagogové naší školy, nezapomínáme ale ani na okruh nejbližších přátel školy v rámci naší vize komunitní školy.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu

OP VVV_64 - ŠABLONY II

Šablony pro MŠ a ZŠ II. - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

CZ.07.3.68/0.0/0.0/18_064/0015672

Od 1. 9. 2019 realizujeme projekt Šablony ve škole ZŠ a MŠ K Dolům výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

Projekt bude realizován do 31. 8.2021

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU:

Školní asistent MŠ
Školní asistent ZŠ
Školní asistent ŠD
Sociální pedagog ZŠ
DVPP MŠ v oblasti polytechnické výchovy
DVPP ZŠ v oblasti cizích jazyků
DVPP ŠD v oblasti osobnostně-sociální výchovy

EDISON 2019

Education Drive Internacionality Students Opportunity Network.

Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Jeho vizí je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské, základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

KDY: 17. – 24.2.2019

Pozvánka na slavnostní zahájení - zde        Pozvánka na pátou Modřanskou zábavu - ZDE       Kdo letos přijede - zde

Celoměstské programy na podporu vzdělávání na území HMP pro rok 2018

"Všichni jsme výjimeční"

I v minulém roce se naše škola zapojila do pokračujícího programu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy. Naš zapojení do tohoto projektu souvisí se zaměřením naší školy, která velmi cíleně vnímá potřeby každého svého žáka. Každým rokem se zvyšují a specificky zaměřují potřeby žáků naší školy a naši pedagogové již tradičně využívají veškeré možnosti k uspokojení těchto potřeb. Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému žáku, ať již žáku ohroženému školním neúspěchěm, žáku inaktníhimu či žáku mimořádně nadanému. Škola již tradičně podporuje své pedagogy, aby rozšiřovali své kompetence v oblastech využívání nových forem a metod výuky žáků. S tím souvisí také podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků. Prostřednictvím projektu  škola realizovala projektové dny, které měly u dětí velký úspěch. Díky nim navštívily např. objekt Anežského kláštera, vyrobily knihu v rámci projektového dne zaměřeného na Českou republiku, účastnily se skupinového bubnování  nebo uvařily  vybrané druhy měkkýšů a korýšů v rámci přírodovědných praktik. Potřeby žáků participovat na fungování a rozvoji školy se zvyšují a děti mají zájem se  zapojovat do společenského dění nejen v rámci školy prostřednictvím žákovského parlamentu, ale také v rámci komunity, se kterou tráví svůj volný čas. Tyto potřeby jsou velmi různorodé a souvisejí jak se specifiky jednotlivých žáků, tak se zaměřením sociálního prostředí, které žáka obklopuje a podílí se tak spolu se školou na výchově a vzdělávání dítěte.

OP PPR_28 - ŠKOLA PRO VŠECHNY

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001152

Ve školním roce 2018/19 je škola zapojena do zajímavého projektu, který se zaměřuje na inkluzi a multikulturní vzdělávání. Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí.

Cílem projektu je povědomost o bohatství, které nám může znalost jiných kultuRních prostředí nabídnout. Chceme dětem představit všechny možnosti, které se jim v otevřené Evropě nabízejí a možnosti, které přináší obohacování se o znalosti a tradicční hodnoty jiných kultur. Chceme u žáků posilovat aktivní účast na společenském dění a posilovat jejich sebevědomí a odpovědnosti za jejich chování.

Klíčové aktivity a průběh realizace projektu