Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ ŠKOLY

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Denisa Horáčková

email: horackova@zskdolum.cz

telefon:  +420 778 707 150


Konzultační hodiny výchovné poradkyně: středa 13:30 - 15:30 hlavní budova, školní poradenské pracoviště (3.patro, vedel učebny PC).
Je možné se domluvit na jiném termínu i čase dle potřeby, vždy ale předem.

Výchovný poradce se věnuje na škole:

pomoci při řešení problémů s prospěchem
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
poradenství k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci a TU
spolupráce s TU a asistenty pedagogů v péči o žáky se spec. potřebami
spolupráce s TU při adaptaci žáků 1. ročníku
komunikaci a spolupráci se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení
problémů (sociální odbor péče o dítě, policie, školskými poradenskými zařízeními SPC, PPP)
kariérovému poradenství
poradenství v oblasti integrace žáků rovněž učitelům
zajišťuje krizovou intervenci
spolupracuje se školním metodikem prevence
vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce
aktualizace kartotéky problémových žáků
věnuje se dalšímu vzdělávání spolu s ost. pedagogy – výběr seminářů např. žáci s autistickým spektrem,PAS syndromem, šikanou…dle potřeb školy a třídních kolektivů

zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence

Náplň práce výchovného poradce na škole je zpracována ve vyhlášce o Poskytování poradenských služeb na školách: 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.


Školní dotazník

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o prodloužení školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Informace pro rodiče budouích prvňáčků

 

Informace pro žáky 9. ročníku

Aktuální informace výchovné poradkyně pro žáky 9. tříd najdete v Google Classroom.

 

Přijímací zkoušky na SŠ

 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře:

Obory s talentovou zkouškou: odevzdání přihlášek do 30. 11. 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: odevzdání přihlášek do 1. 3. 2023, řádný termín 17. + 18. dubna 2023, náhradní termín 10. + 11. 5. 2023
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia: odevzdání přihlášek do 1. 3. 2023, řádný termín 13. + 14. dubna 2023, náhradní termín 10. + 11. 5. 2023

Termíny odevzdání přihlášek třídním učitelům a další informace budou včas upřesněny a předány žákům i rodičům na třídních schůzkách.

Důležité odkazy:

  • Cermat
  • SCIO
  • NPI ČR – Infoabsolvent