Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ ŠKOLY

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Denisa Horáčková

email: horackova@zskdolum.cz

telefon:  +420 778 707 150


Konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 13:30 - 15:30 hlavní budova, školní poradenské pracoviště (3.patro, vedel učebny PC).
Je možné se domluvit na jiném termínu i čase dle potřeby, vždy ale předem.

Výchovný poradce se věnuje na škole:

pomoci při řešení problémů s prospěchem
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
poradenství k tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci a TU
spolupráce s TU a asistenty pedagogů v péči o žáky se spec. potřebami
spolupráce s TU při adaptaci žáků 1. ročníku
komunikaci a spolupráci se všemi institucemi, které se na školu obrátí při řešení
problémů (sociální odbor péče o dítě, policie, školskými poradenskými zařízeními SPC, PPP)
kariérovému poradenství
poradenství v oblasti integrace žáků rovněž učitelům
spolupracuje se školním metodikem prevence
vede písemné záznamy ze všech jednání v rámci činnosti výchovného poradce
aktualizace kartotéky problémových žáků
věnuje se dalšímu vzdělávání spolu s ost. pedagogy – výběr seminářů např. žáci s autistickým spektrem,PAS syndromem, šikanou…dle potřeb školy a třídních kolektivů

zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence

Náplň práce výchovného poradce na škole je zpracována ve vyhlášce o Poskytování poradenských služeb na školách: 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.


Školní dotazník

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o prodloužení školní docházky

Žádost o odklad školní docházky

Informace pro rodiče budouích prvňáčků

 

Informace pro žáky 9. ročníku

Aktuální informace výchovné poradkyně pro žáky 9. tříd najdete v Google Classroom.

 

Přijímací zkoušky na SŠ

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024  

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

1. termín: pátek 12. dubna 2024 

2. termín: pondělí 15. dubna 2024 

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

1. termín: úterý 16. dubna 2024 

2. termín: středa 17. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

1. termín: pondělí 29. dubna 2024 

2. termín: úterý 30. dubna 2024 

  

Termíny odevzdání přihlášek třídním učitelům a další informace budou včas upřesněny a předány žákům i rodičům na třídních schůzkách.

 

Důležité odkazy:

  • Cermat
  • SCIO
  • NPI ČR – Infoabsolvent