Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Závěrečné práce v 9. ročníku

Ročníková práce

Celoroční projekt Ročníkové práce je realizován v 9. ročníku v rámci předmětů svět práce, informatika a třídnická hodina. Hlavním cílem projektu je volba budoucí střední školy, seznámení se se vybranou střední školou a náplní konkrétního oboru studia. Dílčími cíli je zpracování odborného tématu, které souvisí se zvoleným studijním oborem a příprava na ústní pohovory, které mohou být součástí přijímacího řízení na střední školu.

Žáci se během školního roku zamýšlejí nad svými schopnostmi a dovednostmi, učí se zpracovávat informace z více zdrojů a spolupracovat s vedoucími pedagogy. Žáci jsou vedeni k soustavné celoroční práci, učí se rozfázovat úkol na menší části.

Vypracování ročníkové práce je nedílnou součástí učiva 9. ročníku. Každý žák má povinnost vypracovat práci na vybrané téma samostatně, s pomocí vedoucího práce z řad pedagogů.

Ročníková práce propojuje předměty český jazyk, informatika, svět práce, třídnická hodina a předmět odpovídající oborovému zaměření. Hodnocení ročníkové práce bude započítáno do klasifikace 2. pololetí ve všech již zmiňovaných předmětech s váhou známky 1,0. 

  

Ročníkové práce prohlubují výuku na základní škole zejména v oblastech:

 • samostatná práce žáka s informacemi, jejich výběr a editace z více na sobě nezávislých informačních zdrojů,
 • komunikační dovednosti při prezentaci své práce,
 • zlepšení praktických dovedností při práci s počítačem a další výpočetní technikou (textové a tabulkové editory, úprava textu, práce s fotografiemi, zálohování dat, tvorba prezentace),
 • rozhled v profesní oblasti v návaznosti na dosavadní zájmy a záliby žáka,
 • zadání sofistikovaného projektu, hodného žáka závěrečného 9. ročníku základní školy.

  

Téma ročníkové práce

 • téma si žák volí s ohledem na výběr střední školy;
 • pokud je součástí přijímací zkoušky pohovor, zaměřuje se žák ve své práci na přípravu k pohovoru, zaměření školy, svou motivaci, případně ukázku svých výtvarných prací;
 • pokud žák nemá v přijímacím řízení na střední školu ústní pohovor, zaměřuje svou ročníkovou práci do oblasti, kterou se rozhodl na střední škole studovat;
 • podle tématu práce si žák může do 15. ledna 2023 vybrat vedoucího práce;
 • vedoucího práce žák osloví předem (doporučuji mít vybrané dva pedagogy např. z důvodu odmítnutí kvůli nedostatečným časovým možnostem);
 • v případě, že si žák vedoucího práce nevybere v daném termínu, bude mu přidělen.

  

Součástí projektu není jen písemné zpracování Ročníkové práce, ale také její obhajoba.

 • hodnocení obhajoby je na 5 úrovních:
 • vlastní obhajoba trvá 10 minut, je hodnocena a započítána do předmětů český jazyk a třídnická hodina;
 • při obhajobě bude přítomna komise skládají si ze 3 pedagogů;
 • K obhajobě je nutné připravit prezentaci doplňující představení práce a myšlenek žáka;
 • hodnocní obhajoby je na 5 úrovních:

a)    vizáž a vystupování - vhodnost oblečení, sebevědomí a klidný projev, přiměřená gesta, spisovný projev;

b)    úroveň práce - pravopis, grafické zpracování, splněný rozsah, vlastní text;

c)    úroveň prezentace - úroveň prezentace v PowerPointu, grafické zpracování, logická souslednost;

d)    orientace v tématu - znalost tématu, zaměření, reakce na dotazy;

e)    hodnocení konzultantů - úroveň spolupráce s žákem, plnění termínů a úkolů.

   

Odkazy na práce žáků:

Chrzová Anna

Kohelová Anna

Kováčová Lucie

Michalec Martin

Slavík Adam

Stehlíková Alžběta