Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Zápis do 1. třídy

                   INFORMACE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

                                aktualizace informací dne 14.6.2024

IMATRIKULACE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

srdečně zveme budoucí prvnáčky s jejich rodiči na imatrikulaci. Součástí programu bude nejen pasování na školáky, ale také první setkání rodičů - třídní schůzky, během nichž budou mít děti zajištěný jiný program (divadlo). Na děti čeká slavnostní přivítání v naší škole, soutěže a malování na obličej. Bude možné si zakoupit i drobné občerstvení. 
Celého programu se účastní i školní družina (14:00 - 17:00)
Těším se na viděnou,
Anna Kobrová

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. tříd proběhne v pavilonu základní školy

U Domu služeb 1837/9, Praha 4 - Modřany, a to ve dnech:

10. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin a 16. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin

Předpokládaný počet prvních tříd: 2 třídy (cca 48 žáků)

MOJE DÍTĚ JDE K ZÁPISU - INFORMACE VE ZKRATCE

Informujeme zákonné zástupce, že vzhledem k velké spádové oblasti, výrazně převyšující kapacitu školy, bylo v posledních dvou letech nutné ze spádových žáků losovat.

 

Škola nanečisto: 25.4. - 13.6.2024 - kurzy pro děti, které pomohou s adaptací na nové školní prostředí pro děti zapsané na naší škole.

Imatrikulace přijatých prvňáčků a třídní schůzky zákonných zástupců: 25.6.2024

Prezentace pro rodiče budoucích prvňáčků: Prezentace školy, Nebojte se do 1. třídy

Kritéria pro přijímání

Aktuálně platnou vyhlášku o spádových obvodech pražských škol najdete zde.

Zápis je pro:

 • děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

 • děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky


K zápisu si přineste:

 • vytištěnou vyplněnou žádost o přijetí do 1. ročníku - zde vyplníte formulář (odkaz bude bude funkční od 1.4. do 16.4.), po vyplnění si prosím stáhněte žádost, vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu

 • rodný list 

 • doklad totožnosti zákonného zástupce

 • rozhodnutí o povolení odkladu (pokud mělo dítě v loňském roce odklad - stačí kopie)

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 30 - 45 minut. Děkujeme.

  

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE:

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. 

Dítě narozené od 1. 9. 2018 nejpozději do 30. 6. 2019

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku - zde vyplníte formulář  (odkaz bude funkční od 1.4. do 16.4.), po vyplnění si prosím stáhněte žádost, vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu

 • rodný list 

 • doklad totožnosti zákonného zástupce

 • v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

Dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

 • ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, případně SPC) 

  Toto doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Dítě narozené od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

 • ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, případně SPC)

 • ORIGINÁL doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra)

  Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROK:

Dítě narozené od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 - dítě jde poprvé k zápisu

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí do 1. ročníku se zaškrtnutím kolonky, že žádáte pro své dítě odklad - zde vyplníte formulář (odkaz bude funkční od 1.4. do 16.4.), po vyplnění si prosím stáhněte žádost, vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu

 • vytištěná vyplněná žádost o přijetí s žádostí o odklad (je součástí žádosti o přijetí).

 • rodný list 

 • doklad totožnosti zákonného zástupce

 • v případě cizinců doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován

 • ORIGINÁL doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) k odkladu povinné školní docházky

 • ORIGINÁL doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra), nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

 V případě, že nemáte potřebná doporučení, lze je doplnit dodatečně, nejpozději do 30.4.2024, v ostatních případech kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Bc. Annu Kobrovou, kobrova@zskdolum.cz, 725 529 717.

  

Zveřejnění výsledků proběhne vzdáleným přístupem na webových stránkách naší školy a na dveřích a plotu hlavní budovy školy do 7.5.2024. 

Dle § 36 a násl. Správního řádu má účastník:

- právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí

- právo vyjádřit v řízení své stanovisko

- vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci

- právo nahlížet do spisu, činit si výpisy či žádat o pořízení kopie spisu za cenu obvyklou

 Nahlížení do spisu je možné v pondělí 6.5.2024 od 9:00 do 12:00 ve vrátnici školy hlavní budovy (U Domu služeb 29/2).