Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

OPPPR_49 SPOLU SVĚTEM

SPOLU SVĚTEM

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001462 

1.10.2019 - 31.12.2021

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (ESF).

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU - PRŮBĚH REALIZACE

1.1 Dvojjazyčný školní asistent

Cílem aktivity je poskytnutí dočasné podpory škole/ žáku s OMJ. DA se věnuje kontinuální práci v kolektivu, je k dispozici pedagogovi a v neposlední řadě samotnému dítěti, které do školy/kolektivu přichází s částečnou nebo nulovou znalostí českého jazyka. Jeho stěžejní náplní práce je pomoc při administrativě a organizaci výuky a mimoškolních aktivit, rovněž poskytuje metodickou podporu učitelům.

Ve školním roce 2019/20 funkci DA zastává: 
Bc. Kateřina Simerová

Reflexe:

Dvojjazyčný asistent - dále jen DA, se zaměřoval vždy na socializaci jednotlivého žáka s OMJ v odlišném kulturním prostředí, zprostředkovával mu modely chování a norem v naší společnosti, komunikaci mezi žákem s OMJ a spolužáky. DA byl zapojen do plánování výuky s pedagogem, protože poznal lépe jeho potřeby a schopnosti, pomáhal s přípravou na hodinu, chystal pracovní listy a pomůcky pro žáka s OMJ. DA byl přítomen po boku žáka rovněž ve výuce, zaměřoval se na jeho osamostatnění. Věnoval se rovněž individuální práci se žákem s OMJ ve třídě i mimo třídu podle potřeb žáka. V možných případech vykonával DA dohled nad žáky, kdy probíranou látku žáku s OMJ vysvětloval pedagog. DA pomáhal s přípravou žáka na výuku. Komunikoval s rodinou žáka o způsobu přípravy na vyučování, s domácími úkoly.
DA byl součástí týmu, který tvořil IVP, komunikoval a hodnotil svou aktivitu s odborníky školního poradenského pracoviště a s odborníky z PPP, nabízel doučování. Ve spolupráci se speciálním pedagogem školy využíval při práci se žákem s OMJ pomůcky z oblasti speciální pedagogiky. Ve spolupráci s TU pomáhal s pochopením informací z hlediska chodu a fungování třídy s rodiči žáka.

2.1 Interkulturní pracovník

IP poskytuje dočasnou podporu dětem s OMJ ve škole, usnadňuje komunikaci mezi školou, rodiči a případně dalšími institucemi, jako jsou např. školská poradenská zařízení apod. 

Ve školním roce 2020/21 funkci IP zastává:
Mgr. Bc. Anna Kobrová

2.3 Doučování dětí s OMJ

Jedná se o 16 hodinový blok doučování, které probíhá 1x týdně po dobu 5 po sobě jdoucích měsíců. Cílem aktivity je podpořit děti prostřednictvím mořžnosti doučování v hlavních předmětech.

Ve školním roce 2019/20 probíhá doučování:
- z českého jazyka a matematiky
Bc. Barbora Tamchynová, Mgr. Marie Voříšková, Kateřina Caltová a Bc. Kateřina Simerová

3.1 Projektová výuka - kontinuální třídní projekty

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí žáků. Aktivitu zastřešuje odborník ne-pedagog - externí spolupracovník, který má zkušenosti v některé z oblastí: rozvoj občanského, globálního a interkulturního vzdělávání, osobnostních a sociálních kompetencí nebo je specialistou v oblasti rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu.

Ve školním roce 2019/20 bylo realizováno 14 třídních kontinuálních projektů

Reflexe:

4h projektová setkání probíhala napříč všemi třídami prvního i druhého stupně. Témata byla zaměřená na multikulturní problematiku např. "Sport nás spojuje", Cestujeme po Evropě", "Asie pod lupou", "Jsme různí a přeci stejní", "Diskriminace" apod.

Aktivita propojuje multikulturní výchovu s průřezovými tématy Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v globálních souvislostech. Projektová výuka a její zařazení do výuky je v souladu s aktuálním ŠVP. Změna výukového stylu, který tato aktivita skýtá, jak žákům, tak pedagogům svědčí a otevírá další možnosti.

4.2 Zahraniční stáže pedagogů

Jednotka má za cíl rozšířit odbornost pedagogických pracovníků ve školách, které integrují děti s OMJ.

Způsobilou cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Jejich profesní rozvoj bude podporován účastí na vícedenní stáži v zahraniční škole v jiné zemi EU26, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s OMJ.

Stáž bude probíhat formou pozorování či stínování učitelů v hostitelské škole, řízených diskusí a konzultací s učiteli a setkání s dětmi a učiteli v hostitelské zemi.

Zkušenosti ze stáže budou dále vhodně sdíleny v domácí škole formou workshopu s prezentací a diskusí s kolegy; výstupy ve formě prezentace či zápisu budou následně zveřejněny na webových stránkách školy.

Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy

5.2 Komunitně osvětová setkání

Volnočasová komunitně osvětová aktivita si za pomoci odborníka klade za cíl podpořit rozvoj kompetencí nejen dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního, ale i multikulturního soužití, zájmu o dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

Pozvánka na KOS - 2.6.2021 "Spolu v bezpečí" ZDE

Prezentace z KOS - ŠPP ZDE

Prezentace KA projektu 49 ZDE

Cíl a tématické zaměření setkání:

multikulturní zaměření - Aktivity školy na podporu žáků s OMJ a žáků cizinců, podpora inkluzivního klimatu školy a komunity v minulém období, plánování aktivit na budoucí období.

Forma: přednášky s aktivním zapojením veřejnosti v diskuzi, setkání s žáky, rodiči a přáteli školy společně se zástupci spolupořádající organizace, přednáška s diskusí

Obsah:

1) Přivítání, pozvánka pro všechny na komunitní akce školy - pravidelné aktivity školy, představení školy a stávajících školních aktivit pro podporu žáků nejen s OMJ

2) Oblast prevence RCH, bezpečnost našich žáků

3) DVPP pdg sboru a to nejen v rámci jednotlivých odborností a všeobecných potřeb inkluze

4) Principy a systém péče školy o žáky cizince a žáky s OMJ - zástupci ŠPP, poradenský systém školy

5) Škola a žáci s OMJ v 21.století - vzrůstající počty žáků s OMJ

6) Prezentace projektových výzev, zaměřených na žáky s OMJ, žáky cizince, žáky s potřebou PO, stávající a plánované projekty školy, diskuse, sdílení dobré praxe

7) Představení org. Společně k bezpečí prostřednictvím jejích zástupců - zaměření, nabídky služeb, představení bulletinu (ne) BEZPEČNÁ ŠKOLA

8) Diskuse

Reflexe KOS:

Všichni zúčastnění byli seznámeni se systémem práce s cizinci a žáky s OMJ ve škole. Byli školou pozváni na veškeré veřejné aktivity, které škola organizuje. Vzájemné porozumění bylo podpořeno nabídkou organizace směrem k široké veřejnosti a komunitě. Obohacující byly příklady dobré praxe.

Diskutovalo se o Školním poradenském pracovišti školy a výhodách, které z toho pro žáky cizince a žáky s OMJ plynou. Zajímalo je také, jaká preventivní opatření škola podniká v oblasti přijetí odlišností mezi žáky. Časté dotazy na řešení situací ve škole se týkaly oslovených odborníků, kteří hovořili o příkladech z praxe. Setkání účastnili i rodiče žáků s OMJ, rodiče cizince, bilingvní rodiny, rodiče samoživitelé, rodiče s dětmi ve střídavé péči, rodiče žáků s dvojí jinakostí. Rodiče tak byli seznámeni s aktivitami, které škola pro jejich žáky realizuje, rodiče vědí, na koho se mohou obrátit v případě problémů, informací apod. Zároveň mohli aktivně přispět k dalšímu směřování aktivit školy na podporu těchto žáků.

Setkání se účastnili rodiče, kteří jsou běžně aktivní při akcích realizovaných školou a mají zájem na jejím dalším rozvoji a rozvoji aktivit tak, aby to bylo přínosné pro jejich děti a jejich dalšímu fungování v životě. Rodiče mají především zájem o kvalitní vzdělávání jejich dětí a realizaci kvalitních neformálních aktivit školy. Jejich podněty, aktivní účast a spolupráce s odborníky na setkání jsou pro školu velmi cennou zpětnou vazbou.

5.1 Odborně zaměřená tématická setkání

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s OMJ, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.
Setkání má formu přednášky, prezentace s následnou diskusí o daných tématech a má za cíl podpořit komunitní charakter školy, seznámit účastníky s přístupem školy k začleňování žáků s OMJ, podpořit otevřenou diskusi a v neposlední řadě umožnit neformální diskusi.

Pozvánka na OZTS - 26.2.2020 "Ve světě s OMJ" ZDE

Prezentace z OZTS "Ve světě s OMJ" ZDE

Reflexe:

Cíl aktivity, kterým bylo rozvíjet komunikací a sdílení zkušeností a dobré praxe byl naplněn. Diskuse se opírala o zájem rodičů o přístup škol v Evropě v oblasti začleňování žáků s OMJ. Zákonné zástupce zajímala otázka inkluze na školách, na kterých pedagog v rámci své působnosti působil. Odborník hovořil o principech demokratického vzdělávání dle modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. 

Jeho úspěšnost v zahraničí by nebyla možná bez kompetencí, které formují postoje a hodnoty člověka. Mezi nejdůležitějšími uvedl respekt k odlišnostem, otevřenost k odlišným přesvědčením druhých, uznávání práv na kulturní rozmanitost. Mezi dovednosti, které mu otevřely mnohá srdce uvedl dovednost empatie a aktivní naslouchání. Nepopiratelnou výhodou jsou jazykové znalosti a kromě jiného znalost prostředí, do kterého vstupujeme.

Rodiče se aktivně zapojili do průběhu setkání nejen formou diskuse, ale také aktivitou fyzickou. Dovolujeme si říci, že setkání splnilo ještě neočekávanou nadstavbu, kterou byla nově navázaná přátelství.

Část prvního setkání proběhla 26. února od 14:00 - 16:00, druhá téhož dne od 16.00 do 18.00. Odborníkem tohoto setkání byl pan Mgr. Bc. Tomáš Johancsík, Dis. Art, který je odborníkem v oblasti hudebního vzdělávání žáků (pedagog s dlouholetými bohatými zkušenostmi v oblasti hudebního vzdělávání. Na setkání proběhla prezentace, která se věnovala tradicím, zvykům a odlišnostem hudebních žánrů.

5.3 Volnočasový klub

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji kompetencí žáků (osobnostních, sociálních a interkulturních v návaznosti na ŠVP školy.

Klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků školy, z nichž nejméně dva budou žáci s OMJ

Klub je zaměřen na rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu o odpovědnost za to, co se děje v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Součástí programu jsou aktivity zaměřené na podporu integrace žáků s OMJ, seznámení s okolím školy, návštěvou knihovny, muzea .. Podporováno je mezikulturní vzdělávání v návaznosti na hlavní výuku, aktivity na podporu integrace¨žáků s OMJ formou zážitkového a kooperativního učení. Např. Multikulturní otevřený klub“, „Vzájemné poznávání“, „Objevitel - poznávání okolí školy“, „Komunitní klub“ se zapojením projektového vedení aktivit, rozvíjení průřezových témat, prvků hry, tvůrčích, výtvarných činností umožňujících svobodné vyjádření a spolupráci

Cílem aktivity je prevence školního neúspěchu žáků, podpora vzájemného porozumění majoritní a menšinové populace žáků.